Kỷ niệm chương pha lê tròn 12cm

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: tròn 12cm
  • Nội dung: Riêng
  • Phù hợp: tôn vinh