Kỷ niệm chương pha lê lưu niệm

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 20cm
  • Nội dung: Riêng
  • Phù hợp: lưu niệm