Kỷ niệm chương khen thưởng

  • Chất liệu: pha lê
  • Kích thước: cao 20cm
  • Dùng khen thưởng, lưu niệm