Kỷ niệm chương gỗ đồng lưu niệm

  • Chất liệu: gỗ, kim loại
  • Nội dung: riêng
  • KT: 23cm x 30cm
  • Phù hợp: lưu niệm